Logowanie

Logowanie

przypomnij hasło
Stratera Med - Związek pracodawców Związek pracodawców na rzecz równości stron w postępowaniach o zamówienia publiczne

Cele

NACZELNA IDEA ZWIĄZKU:

Jesteśmy równi wobec prawa
obojętnie, czy jesteśmy podmiotem publicznym czy prywatnym.  Fakt bycia podmiotem publicznym, ratującym życie i zdrowie  nie legitymizuje działań wobec dostawców niezgodnych z prawem.

 

CELE DZIAŁAŃ ZWIĄZKU:

 • Likwidacja lub ograniczenie  praktyk nadużywania pozycji dominującej przez szpitale lub inne jednostki publiczne w ramach postępowań o zamówienie publiczne poprzez wykorzystanie niezgodnych z prawem zapisów (w tym kar umownych), ograniczających konkurencję lub pozycję negocjacyjną oferenta.
 • Promowanie etycznych postaw w zamówieniach publicznych.
 • Wprowadzenie do debaty publicznej tematu zamówień publicznych w sektorze zdrowotnym przy zachowaniu priorytetu jakości leczenia pacjentów.
 • Wsparcie prawne – prezentowanie rozwiązań prawnych, dążących do równego traktowania podmiotów działających na rynku usług medycznych.
 • Budowanie szerokiej koalicji na rzecz promowania jasnych zasad i reguł w postępowaniach o zamówienia publiczne w obszarze ochrony zdrowia.

 


ZADANIA PRZED JAKIMI STOIMY:

 • Identyfikacja przypadków łamania prawa (zasad uczciwej konkurencji).
 • Edukacja środowiska dostawców dotycząca  jego praw  i możliwości ich obrony.
 • Budowanie świadomości wśród dostawców rynku medycznego, jakie mają prawa w zakresie narzucanych przez szpitale kar umownych w SIWZ.
 • Wspieranie w dochodzeniu praw w przypadku ich łamania, zwłaszcza w zakresie stosowanych przez szpitale nadużyć  w SIWZ.
 • Dystrybuowanie informacji o przypadkach łamania prawa do regulatorów rynku, mediów,  organów  władzy i organizacji pozarządowych. 
 • Lobbowanie i uczestniczenie w inicjatywach ustawodawczych, mających na celu zmianę aktów prawnych, aby lepiej chroniły konkurencyjność rynku.